Mediation

Drs. Piet Jeuken MA,  mediator ( voormalig MfN Register en IMI  mediator; rechtbank mediator)

Drs. Piet Jeuken MA is bedrijfssocioloog Arbeid & Gezondheid en Stressmanagement. Hij heeft bijna 30 jaar ervaring als manager, bestuurder en adviseur in bedrijfsleven, overheid en politiek met veel buitenland ervaring.

Hij heeft vele mediations gedaan in zowel de profit en  non-profit sector en bij de overheid.

 • Profit sector: ICT, bouwbedrijven, horeca, industriële bedrijven, zakelijke dienstverlening
 • Non-profit sector: Mediations bij de overheid en  in diverse medische maatschappen, bij de politie en in het onderwijs.
 • Overheid: conflict tussen enerzijds gemeente/ provincie/rijk/waterschap en anderzijds burgers/organisaties /bedrijven

Piet Jeuken was:

 • Bestuurslid Nederlands Mediation Instituut- NMI
 • Bestuurslid Stichting Kwaliteit Mediators- SKM
 • Mediator  voor rechtbanken Den Bosch en Roermond als doorverwijsvoorziening voor de Rechtspraak
 • Mediator voor Vereniging Gemeente Mediation-VGM
 • Extern mediator voor FNV Zelfstandigen
 • Lid Groep Arbeidsverhoudingen
 • Lid Vereniging Mediators in het Openbaar Bestuur
 • Lid Nederlandse Mediators Vereniging-NMv

Wat is mediation?

Wie een conflict heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Normale, werkbare verhoudingen tussen partijen zijn verre te verkiezen boven juridische steekspelen. Die laatste monden vaak uit in procedures bij de rechter en kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien vormt een vonnis van een rechter of een arbiter niet altijd een oplossing. Steeds vaker valt daarom de keuze op mediation. Door aandacht voor de onderliggende oorzaken van een conflict kan bovendien voorkomen worden dat een werknemer onnodig ziek of zelfs arbeidsongeschikt wordt.

Mediation, een gezamenlijke oplossing

Mediation is het samen oplossen van een conflict door bemiddeling. Vrijwel elk conflict heeft een oplossing die voor de betrokkenen aanvaardbaar is. Maar vaak zien partijen die in een conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet. De hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee betrokkenen tevreden zijn. Vandaar dat een groeiend aantal conflicten minnelijk opgelost wordt door mediation, zowel in zakelijke als in persoonlijke kwesties. Een groot voordeel van deze aanpak is dat de partijen gezamenlijk bepalen hoe de oplossing eruit gaat zien en hun onderlinge relatie niet onnodig wordt beschadigd.

Mediation bij arbeidsconflicten

Het gaat om alle mogelijke conflicten die te maken hebben met mensen aan het werk. U kunt denken aan conflicten betreffende arbeidsvoorwaarden zoals beloning, beoordeling, promotie, passende arbeid of ontslag. Maar ook aan verschil in interpretatie van afspraken/contracten, schadeclaims, de naleving van een samenwerkingsovereenkomst en/of zakelijke geschillen met klanten.
Arbeidsconflicten zijn speciaal omdat:

 • De meeste organisaties er belang bij hebben dat het conflict niet op straat komt te liggen
 • Een zakelijk conflict soms toch persoonlijker blijkt in te grijpen dan gedacht en daardoor sneller kan escaleren

Voorbeelden

 • Een zieke werknemer kan na een succesvolle mediation weer aan het werk
 • Een werknemer gaat na een succesvolle mediation akkoord met een exit regeling
 • De samenwerking met de ondernemingsraad is weer vlot getrokken
 • Een leverancier laat na een succesvolle mediation zijn claim vallen
 • Een dreigende breuk met uw zakenpartner wordt voorkomen

Uiteraard lukt niet elke mediation (al ligt het slagingspercentage tussen de 70 à 80%), maar met de goede wil en inzet van partijen is de slaagkans groot.

Mediation, de werkwijze

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen om aan het mediation proces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het NMI Mediation Reglement.
Aan het begin van het mediation proces sluiten de partijen en de mediator een zogeheten mediationovereenkomst: een afspraak om te trachten het conflict door mediation op te lossen.
Dan start het informele, flexibele mediation proces. De partijen stellen zich actief op en de mediator stimuleert hen tot overleg. Hij begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe ze eruit komen.
De uitkomst wordt opgenomen in een zogenaamde Vaststellingsovereenkomst.
Daarmee eindigt de mediation.
De duur van de totale mediation varieert van geval tot geval. Vaak zijn 2- 5 bijeenkomsten genoeg. Maar elk geval is maatwerk.

Voordelen en kosten

Mediation kent een aantal voordelen boven andere vormen van conflictbeheersing.

Mediation is geschikt als partijen:

 • Aan snelheid en discretie hechten
 • Een gezamenlijk belang hebben
 • Tot escalatie leidende gerechtelijke procedures willen voorkomen
 • Een actieve rol willen spelen op zoek naar een oplossing die ze samen kunnen bepalen
 • Flexibel en creatief willen werken aan een oplossing met een hoge acceptatiegraad
 • Geen onnodige beschadiging van relaties willen

De kosten van een mediation-procedure zijn:

 • het honorarium van de mediator en van eventuele hulppersonen
 • de gemaakte kosten

Het honorarium wordt niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing.
Bij arbeidsmediations betaalt de werkgever doorgaans de mediation. Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

Uurtarief drs. Piet Jeuken MA : op aanvraag
De reistijd voor gesprekken buiten het O-LENG kantoor wordt apart gefactureerd als 50% werktijd plus de reis- en verblijfkosten.

Politiecommissaris Kees Fleerakkers over mediation door Piet Jeuken bij een arbeidsconflict.